Teknikområden

Installations Certifiering i Stockholm AB bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering.

F-gaser

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av F-gasförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

F-gaser →

SF6 Högspänning

Certifiering av personal för återtagande av SF6 i högspänningsbrytare enligt EU 2015/2066 sker i samarbete med ABB i Ludvika. De håller egna kurser och håller i examination i INCERTs regi.  Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker utanför ackreditering men är obligatorisk inom EU.

SF6 Högspänning →

Fibertekniker

Certifierad fibertekniker (CFT) samt utbildningsbevis inom Terminering – Fiber Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Fibertekniker →

Robust fiber

Personcertifikat och utbildningsbevis samt företagscertifikat anläggning Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om vilka minimikrav som bör gälla för robust nät. Certifieringen grundar sig på den kravspecifikation som är framtagen av konceptet Robust fiber.

Robust fiber →

Ventilationsmontör

Certifieringen grundar sig på en kravspecifikation utarbetad av Plåt & Ventföretagen.

Ventilationsmontör →

Byggnadsplåt

Företagsauktorisation Byggnadsplåt är en auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtarbeten för byggnader och anläggningar.

Byggnadsplåt →

ICPL

ICPL är en kartläggnings- och certifieringsmodell utvecklad av INCERT AB, Installatörsföretagen (IN) och Svenskt Projektforum för att kvalitetssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområde och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

ICPL →

CIN 2

Certifierad installatör av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

CIN 2 →

Vad innebär en certifiering?

Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller de krav som ges av en
kravspecifikation. Ordet certifiering är inte skyddat och kan därför användas på olika sätt och med olika mål.
INCERT har idag personcertifiering inom ett flertal områden och företagscertifiering inom köldmedieområdet (vissa fluorerade växthusgaser). Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland INCERT:s certifieringsområden.

Det finns ibland kurser och andra typer av utbildningar som kallas för certifieringar eller liknande, men som kanske inte följer kraven för etablerade personcertifieringar. Ackreditering är ett sätt att kvalitetssäkra en certifiering. Detta sker i Sverige av SWEDAC som är en statlig myndighet och utsedd att vara ackrediteringsorgan enligt ”ISO/IEC 17024 – General requirements for bodies operating certification of persons”. Många etablerade certifieringar är ackrediterade enligt 17024, men det finns även seriösa certifieringar som inte är ackrediterade, men som följer samma regelverk.

Personcertifiering grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och kontinuerligt upprätthållande av kompetensen. Certifikaten är personliga och utfärdas vanligtvis för en giltighetstid, till exempel för fem år. Därefter krävs någon form av omcertifiering.

Hur går en nycertifiering vid INCERT till?

Vid en nycertifiering måste man vanligtvis avlägga någon form av skriftligt och praktiskt prov. Proven tillhandahålls av INCERT och ska genomföras vid något av de examinationscentra som INCERT har kontrakterat.
Examinationscentret tar vanligtvis ut en avgift för att täcka kostnader för att genomföra provet. Resultatet från proven läggs samman med eventuellt andra kriterier som kan finnas i kravspecifikationen för området.

Om man har särskilda behov för att kunna genomföra en examination, t ex om man önskar en längre provtid vid dyslexi, så kontaktar man examinationscentret där provet genomförs. Examinationscentret kontaktar INCERT som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga i varje enskilt fall.

Om alla kriterier är uppfyllda så har man rätt att ansöka om ett personcertifikat. För bedömning och utfärdande av certifikat tar INCERT ut en avgift som också inkluderar den övervakning, uppföljning och hantering som följer av certifikatets giltighet. Många examinationscentra erbjuder också olika utbildningar i samband med examination, men det är viktigt att komma ihåg att utbildning i de allra flesta fall inte är ett krav för certifiering och examination. Utbildning är marknadsbaserad med fri prissättning, innehåll och är examinationscentrets egen verksamhet. Utbildningen är skild från INCERT:s examination som genomförs vid examinationscentret på uppdrag och under kontroll av INCERT. En certifiering kan således innebära tre kostnadsdelar (förutom nedlagd tid och andra omkostnader) för den sökande; en utbildningskostnad, en provkostnad och en certifieringskostnad, varav den sista är den enda som faktureras av INCERT.

Efter en godkänd ansökan skickas certifikatet ut. INCERT arkiverar alla handlingar från certifieringsprocessen och upprätthåller register över certifierade personer och företag.

Under certifikatets giltighetstid finns vanligtvis krav på att certifikatsinnehavaren ska kunna visa på yrkesverksamhet. Detta sker genom att ett årligt intyg ska skickas in till INCERT. Någon påminnelse om detta skickas inte ut. När det årliga intyget har kommit in och godkänts av INCERT skickas ett nytt certifikat med ny giltighetstid ut.

Certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder. Vissa certifieringsområden, däribland köldmedieområdet, har ett s k ömsesidigt godkännande av olika länders certifikat. En internationellt erkänd certifiering ställer samma krav oavsett var i världen den certifierade personen har erhållit den. Detta gör det möjligt att jämföra kompetensen hos personer från olika branscher eller världsdelar, om de innehar samma certifiering.

Omcertifiering

De flesta certifikat har en giltighetstid på maximalt fem år. Därefter måste en omcertifiering ske för att visa på bibehållen kompetens. Hur detta sker styrs av kravspecifikationen för respektive område, men det vanligaste är att ett nytt skriftligt prov måste göras. Skriftliga prov för omcertifiering kan avläggas vid något av våra examinationscentra. När det skriftliga provet är godkänt kan man ansöka om ett nytt certifikat. Omcertifiering ska ske inom sex månader från det att det ursprungliga certifikatet har gått ut. Efter sex månader krävs en
nycertifiering.

Företagscertifikat

Inom F-gasområdet fanns tidigare krav på att företag som utförde vissa arbeten inom F-gasområdet skulle vara ackrediterade av SWEDAC. Kravet på ackreditering försvann vid årsskiftet 2009/2010 och ersattes av krav på företagscertifikat för arbeten inom kategori I och II. Företag som arbetar med mobil luftkonditionering i motorfordon var tidigare ackrediterade men ska nu vara företagscertifikat enligt SFS 2016:1128.

Företagscertifikatet garanterar att företaget har de rutiner och den utrustning som behövs enligt kravspecifikationen för att kunna genomföra arbeten inom respektive kategori samt att företaget har personer anställda som har rätt kategori på sina personcertifikat.

För företag som utför arbeten inom kategori I och II så behövs sedan 2011 både att företaget har ett företagscertifikat och att samtliga personer som utför ingrepp har personcertifikat i rätt kategori. Från och med 2017-07-01 krävs också företagscertifikat för arbeten inom kategori V (luftkonditionering i fordon). Se mer på länken https://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/ac-i-fordon/