Teknikområden

F-gaser

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av F-gasförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

F-gaser →

SF6 Högspänning

Certifiering av personal för återtagande av SF6 i högspänningsbrytare enligt EU 2015/2066 sker i samarbete med Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika.

SF6 Högspänning →

Fibertekniker

Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT.

Fibertekniker →

Robust fiber

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill anlägga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Robust fiber →

Byggnadsplåt – Trygg Plåt

Företagsauktorisation Byggnadsplåt – Trygg Plåt är en auktorisation för entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtarbeten för byggnader och anläggningar.

Byggnadsplåt – Trygg Plåt →

CIN 2

Certifierad installatör av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

CIN 2 →

Behörig Installatör Fastighetsnät

Certifieringen grundar sig på av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten TR 16 samt certifieringsordning utfärdad av branschföreningarna Installatörsföretagen och CANT.

Behörig Installatör Fastighetsnät →

Vad innebär en certifiering?

Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller de krav som ges av en kravspecifikation.
Ordet certifiering är inte skyddat och kan därför användas på olika sätt och med olika mål.

INCERT har idag personcertifiering och företagscertifiering inom ett flertal områden.

Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland INCERT:s certifieringsområden.

Det finns ibland kurser och andra typer av utbildningar som kallas för certifieringar eller liknande men som kanske inte följer kraven för etablerade personcertifieringar. Ackreditering är ett sätt att kvalitetssäkra en certifiering. Detta sker i Sverige av SWEDAC som är en statlig myndighet och utsedd att vara ackrediteringsorgan enligt ”ISO/IEC 17024 – General requirements for bodies operating certification of persons”. Många etablerade certifieringar är ackrediterade enligt 17024 men det finns även certifieringar som inte är ackrediterade men som följer samma regelverk.

Personcertifiering grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och kontinuerligt upprätthållande av kompetensen.
Certifikaten är personliga och utfärdas vanligtvis för en giltighetstid, till exempel för fem år. Därefter krävs någon form av omcertifiering.

Hur går en nycertifiering vid INCERT till?

Vid en nycertifiering måste man vanligtvis avlägga någon form av teoretiskt och praktiskt prov. Proven tillhandahålls av INCERT och ska genomföras vid något av de examinationscentra som INCERT har kontrakterat.
Examinationscentret tar vanligtvis ut en avgift för att täcka kostnader för att genomföra provet. Resultatet från proven läggs samman med eventuellt andra kriterier som kan finnas i kravspecifikationen för området.

Om man har särskilda behov för att kunna genomföra en examination, t ex om man önskar en längre provtid vid dyslexi, så kontaktar man examinationscentret där provet genomförs. Examinationscentret kontaktar INCERT som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga i varje enskilt fall.

Om alla kriterier är uppfyllda så har man rätt att ansöka om ett personcertifikat. För bedömning och utfärdande av certifikat tar INCERT ut en avgift som också inkluderar den övervakning, uppföljning och hantering som följer av certifikatets giltighet.

Många examinationscentra erbjuder också olika utbildningar i samband med examination, men det är viktigt att komma ihåg att utbildning i de allra flesta fall inte är ett krav för certifiering och examination. Utbildning är marknadsbaserad med fri prissättning, innehåll och är examinationscentrets egen verksamhet. Utbildningen är skild från INCERT:s examination som genomförs vid examinationscentret på uppdrag och under kontroll av INCERT.

En certifiering kan således innebära tre kostnadsdelar (förutom nedlagd tid och andra omkostnader) för den sökande; en utbildningskostnad, en provkostnad och en certifieringskostnad, varav den sista är den enda som faktureras av INCERT.

Efter en godkänd ansökan registreras certifikatet hos INCERT och blir sökbart på vår hemsida. INCERT arkiverar alla handlingar från certifieringsprocessen och upprätthåller register över certifierade personer och företag.

För vissa personcertifikat finns krav på att certifikatsinnehavaren, under certifikatets giltighetstid, ska kunna visa på yrkesverksamhet. Detta sker via årligt intygande på INCERT:s hemsida. Påminnelse om detta går ut i god tid innan intygandet måste ske. När det årliga intyget registrerats och godkänts av INCERT är certifikatet giltigt i ytterligare ett år.

Certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder. Vissa certifieringsområden, däribland köldmedieområdet, har ett s k ömsesidigt godkännande av olika länders certifikat. En internationellt erkänd certifiering ställer samma krav oavsett var i världen den certifierade personen har erhållit den. Detta gör det möjligt att jämföra kompetensen hos personer från olika branscher eller världsdelar, om de innehar samma certifiering.

Omcertifiering

De flesta certifikat har en giltighetstid på maximalt fem år. Därefter måste en omcertifiering ske för att visa på bibehållen kompetens. Påminnelse om detta går ut i god tid innan giltighetstiden löpt ut.

Hur omcertifiering sker styrs av kravspecifikationen för respektive område men det vanligaste är att ett nytt teoretiskt prov måste göras.

Teoretiska prov för omcertifiering kan avläggas vid något av våra examinationscentra. När det teoretiska provet är godkänt kan man ansöka om ett nytt certifikat.

Omcertifiering ska ske inom sex månader från det att det ursprungliga certifikatet har gått ut. Efter sex månader krävs en nycertifiering.

Företagscertifikat

Företagscertifikatet garanterar att företaget har de rutiner och den utrustning som krävs enligt kravspecifikationen för respektive teknikområde samt att företaget har personer anställda som har rätt typ av personcertifikat.

Även för företagscertifikat är giltighetstiden oftast 5 år. Därefter måste en omcertifiering ske för att visa att rutiner och utrustning är i enlighet med kravspecifikationen.