Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är F-gaser

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Köldmedier

Laddar…

Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är en F-gas.

Certifiering enligt F-gasförordningen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av Personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

 • Godkänt teoretiskt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
 • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Personcertifikat utfärdas i 5 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂ 3kg
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
 • Kategori V. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Kontakta lämpligt Examinationscenter här för tider, priser och genomförande av examination för ansökan om Personcertifikat.

Följande krav gäller för ansökan om Företagscertifikat:

 • Minst en anställd person med Personcertifikat i sökt kategori
 • Tillgång till utrustning och instrument som är anpassat för att kunna utföra säkra arbeten i sökt kategori.
 • Tillgång till och tillämpning av rutiner som säkrar hanteringen av F-Gaser så att utsläpp till atmosfären minimeras.

Företagscertifikat utfärdas i 3 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder <3kg
 • Kategori V. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Blanketter och anvisningar finns här.

Certifikat för AC-service i fordon, Mobil AC

Sedan 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Nedan beskrivs kortfattat de regler som gäller. Naturvårdsverket publicerar också tolkningar och förtydliganden på deras hemsida. Se vidare nedanstående länk:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/

Personcertifikat kategori V

Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet R134a, att minst en person har ett aktivt Personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Behörighetsområdet för kategori V har definierats om från att tidigare gälla mobila system med mindre än 3 kg köldmediefyllning till att från 2017-07-01 innebära luftkonditioneringsutrustning i fordon.  Någon övre gräns beträffande köldmediefyllning finns inte men i förarbetena till förordningen föreslås en gräns på 20 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 14 kg R134a) och det är troligt att en gräns kommer att införas när förordningen revideras. Utfärdade dokument från INCERT kan innehålla avvikande information på baksidan av certifikat eller ansökningshandlingar. Det är förordningens gränser som gäller, inte vad som eventuellt står på utfärdade dokument.

Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 3,5 kg R134a) får arbetet göras utan certifikat men under ledning av certifierad person. För återvinning krävs dock ett utbildningsintyg. För andra typer av mobila system krävs numera kategori II och om köldmediefyllningen är på 3 kg eller mer så krävs högsta kategorin I.

Företagscertifikat kategori V

I förordningen krävs att företaget har ett företagscertifikat för arbeten inom kategori V. Detta har tidigare endast gällt kategori I och II. Saknas giltigt företagscertifikat får ingen AC-service utföras. Arbeten som utförs utan certifikat kan medföra miljösanktionsavgifter, både för företaget och personen. Tillsynsmyndighet för detta är kommunernas miljökontor.

Företagscertifikat söks hos INCERT på avsedd blankett och för att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare eller någon som är bemyndigad då det är ett avtal mellan INCERT och företaget. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer men ett företag kan välja att ha flera företagscertifikat, t ex ett per region eller filial, för att ha bättre kontroll och att inte riskera att certifikatet dras in för hela företaget om en region/filial missköter sig.

Utbildningsintyg mobil luftkonditionering i fordon

Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.

I verksamheter där endast tömning sker, t ex vid bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.

Nya köldmedier

R1234yf, R744 (koldioxid) samt kolväten som R290 (propan) och R600a (isobutan) är inte F-gaser och då behövs inget certifikat vid ingrepp i dessa kylsystem.

 Företagsmärke

Certifierade företag kan erhålla ett eget numrerat märke som får användas i marknadsföring och på blanketter. För att få en digital fil med ditt märke och regler för hur det får användas, sänd ett mail till info@incert.se. Uppge företag och certifikatsnummer. 

Länkar till lagtext och dokument