Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är F-gaser

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Köldmedier

Laddar…

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

 • Godkänt teoretiskt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
 • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Personcertifikat utfärdas i 5 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
 • Kategori V. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Kontakta lämpligt Examinationscenter här för tider, priser och genomförande av examination för ansökan om Personcertifikat.

Utbildningsintyg mobil luftkonditionering i fordon

Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.

I verksamheter där endast tömning sker, t ex vid bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.

Följande krav gäller för ansökan om Företagscertifikat:

 • Minst en anställd person med Personcertifikat i sökt kategori
 • Tillgång till utrustning och instrument som är anpassat för att kunna utföra säkra arbeten i sökt kategori.
 • Tillgång till och tillämpning av rutiner som säkrar hanteringen av F-Gaser så att utsläpp till atmosfären minimeras.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare eller någon som är bemyndigad då det är ett avtal mellan INCERT och företaget. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer men ett företag kan välja att ha flera företagscertifikat, t ex ett per region eller filial, för att ha bättre kontroll och att inte riskera att certifikatet dras in för hela företaget om en region/filial missköter sig.

Företagscertifikat utfärdas i 3 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori V. För ingrepp i mobila system eller luftkonditioneringsutrustning i fordon

Blanketter och anvisningar finns här.

Nya köldmedier

R1234yf, R744 (koldioxid) samt kolväten som R290 (propan) och R600a (isobutan) är inte F-gaser och då behövs inget certifikat vid ingrepp i dessa kylsystem.

Företagsmärke

Certifierade företag kan erhålla ett eget numrerat märke som får användas i marknadsföring och på blanketter. För att få en digital fil med ditt märke och regler för hur det får användas, sänd ett mail till info@incert.se. Uppge företag och certifikatsnummer. 

Länkar till lagtext och dokument