CIN 2

Certifierad installatör av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

CIN 2

Laddar…

Bakgrund

Enligt förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Direktivets syfte är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi.
Statens energimyndighet har fått regeringens uppdrag att marknadsföra denna certifiering mot slutkonsumenter, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden.

Företag med certifierade installatörer kommer att vara sökbara via Boverkets webbplats och genom Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare.

Redan idag kan du finna företag med certifierade installatörer på www.incertonline.se där certifierade företag och företag med certifierade personer kan sökas samt att giltigheten på utfärdade certifikat kan kontrolleras i realtid.

Här finner du en lista på alla företag som har certifierade personer.

I dagsläget finns inget certifieringsorgan som är ackrediterat för att utfärda certifikat i enlighet med BFS 2015:4 CIN 2 men arbete pågår. Tills dess att ackreditering har beviljats utfärdar INCERT tillfälliga certifikat som ett led av den provcertifiering som ska genomföras inför en ackreditering.

Kravspecifikation

Omfattning och behörigheter

Certifieringen avser arbete på små anläggningar, d.v.s. system med en nominell effekt för uppvärmning av byggnad på maximalt 20 kW.

Notera att denna certifiering är frivillig och inte ger behörighet att göra ingrepp i en köldmediekrets för F-gas. För sådan behörighet krävs fortfarande certifikat enligt köldmedieförordningen. För mer information, se https://incert.se/teknikomraden/koldmedier/

Certifikat får utfärdas för en eller flera av fyra behörigheter:

  • BP: pannor och ugnar för biomassa
  • SC: solcellssystem
  • SV: solvärmesystem
  • VP: värmepumpar och jordvärme

Krav

Kraven för att erhålla certifikat enligt Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2:

  • Kurs godkänd av Statens energimyndighet – ges i nuläget av Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand.
  • Godkänt teoretiskt prov
  • Godkänt praktiskt prov
  • Allmän teknisk kunskap – relevant teknisk utbildning, alternativt intyg om att sökande genom minst fem års yrkesverksamhet inom området har förvärvat motsvarande kunskaper
  • Erfarenhet av praktiskt arbete – intyg om minst tre års heltidsarbete under den senaste femårsperioden avseende sådana anläggningar som omfattas av den sökta behörigheten
  • Lämplighet för uppgiften – lämplighetsintyg av en person med nära arbetsrelation till sökanden för den senaste yrkesverksamma treårsperioden

Kurs och examination

Examinationscenter för nycertifiering är Heta Utbildningar Härnösand.
För mer information om kommande kurs- och examinationstillfällen och anmälan, se på Heta Utbildningars websida:
http://www.hetautbildningar.se/utbildningar/uppdragsutbildning.4.308db64f13cc88f3389aad.html

Giltighetstid

Personcertifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandet, under förutsättning att den certifierade årligen lämnar in intyg om yrkesaktivitet.

För att förnya personcertifikatet krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Omcertifiering kan göras hos:
– Heta Utbildningar i Härnösand
– PS Kylteknik Stockholm
– PS Kylteknik Helsingborg
– Kunskapscentrum Markaryd KCM

Ytterligare information

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Examinationscentrat.

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.