Policy och behandling av personuppgifter

INCERT skall bedriva verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten kan ske såväl med som utan ackreditering.

Verksamheten skall bedrivas så att:

  • examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt, säkert och korrekt sätt
  • alla personer som ansöker om certifiering skall ha tillgång till bolagets tjänster på lika villkor
  • regelsystemet utvecklas och förenklas
  • verksamheten utvidgas, särskilt inom installationsområdet, i första hand beträffande personcertifiering, i andra hand beträffande certifiering av företag
  • bolaget uppnår ledande position inom de affärsområden där bolaget är verksamt
  • vid kommunikation med omvärlden, den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-22, har följande policy upprättats för Installations Certifiering i Stockholm AB
(INCERT).

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för
förvaltning av behörighetsregister. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än
vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga
uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller
uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar,
föreskrifter och avtal samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller avtalsgrund. Vi behandlar inte
personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här
följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Faxnummer
• Personnummer/födelsedatum
• Användarnamn
• Arbetsgivare
• Faktureringsuppgifter
• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
• Certifikatstyper, utfärdande- och giltighetsdatum
• Resultat från genomförda examinationer och andra kompetenskrav för utfärdande av
ansökta certifikat eller motsvarande.
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Huvudsakligen inhämtas personuppgifter med hänvisning till laga stöd eller avtalsstöd. I
begränsad omfattning kan uppgifter inhämtas genom ditt samtycke innan vi börjar behandlar
dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall
behandlingen grundas på samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan
fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra examinationer
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har
fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om
vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har
frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller
rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som
behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär
ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller
lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal eller
personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett
betryggande sätt.

Ansvar

INCERT AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är
ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara